កម្មវិធីនិយាយទៅជាអត្ថបទនិងការធ្វើប្រតិចារិក

Play

ចលើចាប់ផ្ដើមសរសេរតាមអាន

Search Minus

បង្រួម

Search Plus

ពង្រីកក្នុង

Clear

មាតិកាច្បាស់

Save

រក្សាទុកជា .txt

Save Doc

រក្សាទុកជា .doc

Copy

ចម្លងមាតិកា

Print

បោះពុម្ពមាតិកា

Envelope

ផ្ញើមាតិកា

ផាសា

និយាយ

ទទួលបាន

ខណ្ឌ .
សញ្ញាក្បៀស ,
ចំណុចពីរគូស ;
ចំណុចពីរគូស :
សញ្ញា, សហសញ្ញា -
សញ្ញាសួរ ?
សញ្ញាឧទាន !
វង់ក្រចកដែលបានបើក (
វង់ក្រចកដែលបានបិទ )
ចន្លោហ
បន្ទាត់ថ្មី
កថាខណ្ឌថ្មី ↵↵

ការធ្វើប្រតិចារិកជាក់លាក់នៃឯកសារសំឡេង ឬវីដេអូរបស់អ្នក អរគុណចំពោះកម្មវិធីប្រតិចារិករបស់យើង។

ទទួលបានការធ្វើប្រតិចារិកសំឡេង និងប្រតិចារិកវីដេអូដែលជាក់លាក់ចំពោះឯកសាររបស់អ្នក អរគុណចំពោះសេវាកម្មប្រតិចារិកស្វ័យប្រវត្តិតាមអ៊ីនធឺណិត។ ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះដើម្បីបើកយកឥណទានឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នក!

ការនិយាយទៅជាអត្ថបទតាមអ៊ីនធឺណិតដោយឥតគិតថ្លៃ៖ វាយបញ្ចូលជាមួយនឹងសំឡេងរបស់អ្នក។

តើអ្នកធ្លាប់គិតនឹងប្រើសំឡេងរបស់អ្នកចម្លងទៅជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់ក្លាយជាការសរសេរ?
អ្នកអាចធ្វើវាជាមួយឧបករណ៍ការនិយាយទៅជាអត្ថបទតាមអ៊ីធឺណិតឥតគិតថ្លៃរបស់យើង។

ចុចលើចាប់ផ្ដើមសរសេរតាមអាន និងអនុញ្ញាតកម្មវិធីសំឡេងទៅជាអត្ថបទរបស់យើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងរបស់អ្នក។
ចាប់ផ្ដើមសរសេរអ្វីដែលអ្នកចង់និយាយ។ ចូលមើលដូចដែលការធ្វើប្រតិចារិកសំឡេងតាមអ៊ីនធឺណិតផ្ដល់ជូនការចម្លងផ្ទាល់នៃសាររបស់អ្នក។

តើអ្នកអាចប្រើកម្មវិធីនិយាយទៅជាអត្ថបទឥតគិតថ្លៃរបស់យើងដោយរបៀបណា?

 1. ចុចលើចាប់ផ្ដើមសរសេរតាមអាន
 2. អនុញ្ញាតកម្មវិធីនិយាយទៅជាអត្ថបទរបស់យើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងរបស់អ្នក។
 3. ចាប់ផ្ដើមការសរសេរ។

ការថតអាចត្រូវបានចាប់ផ្ដើមផងដែរជាមួយនឹងក្ដារចុចផ្លូវកាត់ Ctrl+Alt+D។
តើដំណើរការសម្រាប់អ្នកដែរឬទេ? ធ្វើឲ្យប្រាកដថាអ្នកគឺកំពុងប្រើកម្មវិធីរុករកGoogle Chrome។

ហេតុអ្វីអ្នកគួរប្រើកម្មវិធីនិយាយទៅកាន់អត្ថបទតាមអ៊ីនធឺណិតឥតគិតថ្លៃរបស់យើង?

វាគឺមានភាពរហ័ស វាគឺសាមញ្ញ និងវាគឺឥតគិតថ្លៃគ្រប់យ៉ាង។ កម្មវិធីសម្គាល់ការនិយាយទៅកាន់អត្ថបទឬការនិយាយរបស់យើង ធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលជាង ដើម្បីបើកសំឡេង និងជម្រើសនៃពាក្យ ទៅជាការធ្វើប្រតិចារិកវាយអក្សរ។ កម្មវិធីដែលមានមុខងារសម្បូរបែបរបស់យើង អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនូវឱកាសចាប់ផ្ដើមសរសេរតាមអាន រក្សារទុកនូវការចម្លងរបស់អ្នក ផ្ញើរទៅតាមអ៊ីម៉ែល និងជាច្រើនទៀត។

ដោយប្រើប្រតិចារិក និងឧបករណ៍សម្គាល់សំឡេងទៅជាអត្ថបទរបស់យើង អ្នកអាចសរសេរអត្ថបទ ហើយមើលវាបានសរសេរអក្សរទាំងអស់។

តើមុខងារពិសេសអ្វីខ្លះ កម្មវិធីសំឡេងទៅជាអត្ថបទតាមអ៊ីនធឺណិតផ្ដល់ជូន?

មុខងារពិសេសនិយាយទៅជាអត្ថបទនេះផ្ដល់ជូននូវការចម្លងច្បាស់លាស់ អនុញ្ញាតអ្នកក្នុងការរក្សាទុកអត្ថបទ និងធ្វើជាការធ្វើប្រតិចារិកសំឡេង។ ឧបករណ៍នេះគឺឥតគិតថ្លៃ និងតាមអ៊ីនធឺណិត ដូចនេះ អ្នកអាចភ្ជាប់វាពីគ្រប់ទីកន្លែង វាស្គាល់បានពាក្យបញ្ជាសំឡេងសំខាន់ៗ។ វាផ្ដល់ជូននូវមុខងារឥតខ្ចោះ សម្រាប់អ្នកជំនាញ គ្រូបង្រៀន សិស្ស និងជាច្រើនទៀត សម្រាប់ការសរសេរអក្សរសំឡេងដែលមានគុណភាពខ្ពស់តាមអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព

 • ឥតគិតថ្លៃ និងតាមអ៊ីនធឺណិត
 • គ្មានការទាញយក តម្លើង ឬចុះឈ្មោះទេ
 • ប្រើបានជាមួយភាសាជាច្រើន
 • អ្នកអាចផ្អាក ឬឈប់ការសរសេរតាមអាន ហើយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងផ្អាកនៅកន្លែងដែលអ្នកចាកចេញ ហើយ​ហើយ​ទុក​កន្លែង​របស់​អ្នកនៅដដែរ។
 • ស្គាល់ពាក្យបញ្ជាសំឡេងសម្រាប់បញ្ចូលវណ្ណយុត្តិ៖ ឧទាហរណ៍ និយាយ “សញ្ញាក្បៀស” ហើយវានឹងវាយអក្សរ “,”។
 • ការសរសេរអក្សរធំឆ្លាតវៃ
 • អ្នកអាចរក្សាទុក ចម្លង បោះពុម្ព ឬផ្ញើរជាអត្ថបទសរសេរ
 • អ្នកអាចប្រើវាលើកុំព្យូទ័រ ថេប្លេត ឬទូរសព្ទរបស់អ្នក

តើសំឡេងទៅជាអត្ថបទគឺមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

អត្ថប្រយោជន៍ខ្លះនៃសំឡេងទៅជាអត្ថបទប្រហែលជាដូចជាក់ស្ដែង ហើយត្រង់ៗ វាគឺសាមញ្ញដើម្បីមើលថាហេតុអ្វីកម្មវិធីសំឡេងទៅជាអត្ថបទឥតគិតថ្លៃគឺមានគុណប្រយោជន៍។ យ៉ាងណាមិញ កម្មវិធីនេះផ្ដល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលអ្នកមិនធ្លាប់គិតដល់។

ជាមួយនឹងឧបករណ៍សំឡេងទៅជាអត្ថបទរបស់យើង អ្នកអាចទទួលបានបទពិសោធន៍នូវភាពងាយស្រួលមិនរអាក់រអួលក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនង ការផ្លាស់ប្តូរឯកសាររហ័ស ហើយពិតប្រាកដ​ណាស់ ភាពវាងវៃនៃការងាររបស់អ្នក។ ហេតុអ្វីចំណាយពេលដើម្បីវាយអក្សរចំពោះគំនិតរបស់អ្នក នៅពេលដែរអ្នកអាចចាប់យកគំនិតទាំងនោះយ៉ាងរហ័សតាមឧបករណ៍សំឡេងទៅជាអត្ថបទរបស់យើង?

ដែលតែងតែមានគំនិតល្អ អ្នកមិនអាចចាំវាយអក្សរទេ ប៉ុន្តែអ្នកអាចទទួលបានឱកាសម្ដងដើម្បីធ្វើវា តើអ្នកភ្លេចបាត់គំនិតនឹងឬ? ឬបន្ថែមទៀតពីនេះទៀត តើអ្នកបានបង្កើតប្រយោគដ៏អស្ចារ្យក្នុងក្បាលរបស់អ្នក ប៉ុន្តែ ក្រោយមួយរយៈអ្នកយកឯកសារមកវាយអក្សរ ខួរក្បាលរបស់អ្នកស្រាប់តែមានមិនអាចចាំពីលំដាប់វាបាន? វាកើតឡើងចំពោះអ្នកគ្រប់គ្នា។ ប៉ុន្តែជាមួយនឹងឧបករណ៍និយាយទៅជាអត្ថបទរបស់យើង អ្នកនិយាយយ៉ាងសាមញ្ញទៅកម្មវិធីរបស់យើង ហើយថតគំនិតដោយមិនចាំបាច់លើកដូម្បីម្រាមដៃ! បន្ទាប់មក គ្រាន់តែបោះពុម្ពប្រតិចារិក រក្សាទុកវាជាអត្ថបទ ឬរក្សាទុកវាជាអ៊ីម៉េល ឬឯកសារអត្ថបទជាការស្រេច។

ប៉ុន្តែវាគឺមិនមែនទាំងអស់នោះទេ នេះគឺជាតារាងយ៉ាងវែងនៃអត្ថប្រយោជន៍ដែលឧបករណ៍សំឡេងទៅជាអត្ថបទអាចផ្ដល់ជូន! ឧទាហរណ៍ កម្មវិធីសំឡេងទៅជាអត្ថបទអាច៖

 • ជួយសន្សំពេលវេលា៖ ឧបករណ៍ចាប់ការនិយាយអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាពាក់កណ្ដាលនៅពេលប្រៀបធៀបវាទៅនឹងការវាយអក្សរផ្សេងៗលើអត្ថបទ។
 • កិច្ចការច្រើន៖ វាប្រាកដជាសម្រាប់បុគ្គលដែលមានភាពមមាញឹក
 • បង្កើតកំហុសតិចតួចបំផុត៖ នៅពេលអ្នកវាយអក្សរ វាគឺអាចទៅរួចក្នុងការបង្ករកំហុសនិងបរាជ័យក្នុងចាប់យកគំនិតផងដែរ។ ជាមួយកម្មវិធីបំលែងសំឡេងទៅជាអត្ថបទ អ្នកអាចចាប់យកអារម្មណ៍ សារ និងការបកប្រែត្រឹមត្រូវតាមវេយ្យាករណ៍ត្រង់ពីវចនានុក្រមរបស់អ្នក។
 • ធ្វើការងារ និងប្រាស្រ័យទាក់ទង លើទូរសព្ទឆ្លាតរបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួល៖ កម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការជាមួយ iPhone, Android, tablets និងផ្សេងៗទៀត៖ គ្រាន់តែបើកវាជាមួយ Chrome។ ធានាបាននូវសុវត្ថភាពក្នុងប្រើប្រាស់សម្រាប់ពត៌មានរបស់អ្នក៖ វាឆ្លងកាត់ពីសេវាកម្មចម្លងទៅទីតាំងបន្ទាប់ដែលអ្នកចាត់តាំង (ដូចជាអត្ថបទ ឯកសារអត្ថបទ ឯកសារបោះពុម្ព ។ល។)
 • សម្រួលការងារដែលធុញទ្រាន់។
 • បង្កើន និងពង្រីកលំហូរការងារ និងភាពមើលឃើញ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការគ្រប់គ្រងគម្រោងនិងបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែងាយស្រួល ។

តើអ្វីទៅជាការស្គាល់ការនិយាយឲ្យប្រាកដ?

ឧបករណ៍សម្គាល់ឬស្គាល់ការនិយាយ ដោយពេលខ្លះគេហៅវាថាជាឧបករណ៍សម្គាល់ការនិយាយស្វ័យប្រវត្តិ កម្មវិធីនិយាយទៅជាអត្ថបទ ឬឧបករណ៍សម្គាល់ការនិយាយតាមអ៊ីនធឺណិត គឺជាកម្មវិធីដែលត្រូវបានរចនាមកដើម្បីផ្ដល់ជូននូវការធ្វើប្រតិចារិកផ្ទាល់នៃការសរសេរតាមអានផ្ទាល់ជាមួយនឹងសំឡេងរបស់អ្នក។ ប្រភេទនៃឧបករណ៍ទាំងនេះមិនទាមទារ​ការ​វាយ​អក្សរ​ឬ​ការ​ប្រឹងប្រែង​ខាង​រាងកាយ។

ពួកគេប្រតិបត្តិការដោយផ្អែកតែលើសំឡេងរបស់អ្នកប្រើ ហើយបន្ទាប់មកផ្តល់ជូនកំណែវាយបញ្ចូលអក្សរ ឬសរសេរចេញពីការសរសេរតាមអាននោះ។ ខណៈពេលដែលកម្មវិធីការនិយាយទៅជាអត្ថបទ ភាគច្រើនដំណើរការខុសពីកម្មវិធី ផ្សេងទៀត ជាធម្មតាពួកគេផ្តល់នូវការប្រតិចារិកសម្គាល់ការនិយាយភ្លាមៗនិងដោយផ្ទាល់។

តើនរណាខ្លះអាចប្រើការនិយាយទៅជាអត្ថបទដែលត្រូវបានស្គាល់ជាការការវាយបញ្ចូលសំឡេង?

ឧបករណ៍សម្គាល់ការនិយាយគឺជាឧបករណ៍បន្ថែមដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដែលចង់ប្រើកម្មវិធីនិយាយទៅជាអត្ថបទ នឹងងាយស្រួលយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាស្ទើរតែភ្លាមៗ។

ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយបង្កើនផលិតភាព សម្រាប់អ្នកជំនាញ ដែលអាចសន្សំសំចៃពេលវេលា ដោយការវាយបញ្ចូលក្នុងការកត់ត្រាបានលឿនជាងមុន ទទួលយកកំណត់ត្រាកិច្ចប្រជុំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងបានផលជាងមុន ដោយបង្កើតតារាងការងារត្រូវធ្វើឱ្យបានហ្មត់ចត់ និងកំណត់ពេលធ្វើដំណើរ។

មនុស្សជាច្រើនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ មុខងារពិសេសវាយបញ្ចូលសំឡេង និងនិយាយទៅជាអត្ថបទ។ នេះគឺជាឧបករណ៍និយាយទៅជាអត្ថបទដ៏មានប្រយោជន៍ សម្រាប់អ្នកជំនាញ គ្រូបង្រៀន និងសិស្សដែលចង់បានភាពឥតខ្ចោះ។ វាអាចពង្រីក សមត្ថភាពក្នុងការកត់ត្រាក្នុងថ្នាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ក្លាយជាអ្នកផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព សម្រាប់ការងារនិក្ខេបបទ បង្កើនវាក្យសព្ទ និងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើគ្រប់ប្រភេទនៃការសរសេរ ឬនិយាយដែលនរណាម្នាក់អាចធ្វើបាន។

ការសរសេរតាមអាន គឺជាបច្ចេកវិទ្យាជំនួយមួយ ហើយយើងពិតជារំភើបចិត្តក្នុងការជួយ មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជុំវិញពិភពលោកជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានផលវិបាកក្នុងការសរសេរ។ ឧបករណ៍សម្គាល់ការនិយាយនេះ កំពុងជួយមនុស្សដែលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា អសមត្ថភាពក្នុងការសរសេរ, អសមត្ថភាពក្នុងការអាន និងភាពខុសគ្នានៃការរៀន និងការគិតផ្សេងៗ ដែលប៉ះពាល់ដល់ការសរសេរ។ ជនពិការភ្នែក ឬមិនអានមើលឃើញ ក៏អាចទាញប្រយោជន៍ពីវាផងដែរ។

ការនិយាយទៅជាអត្ថបទ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសរសេរដោយប្រើសំឡេងរបស់អ្នក ជំនួសឱ្យការសរសេរដោយដៃ ឬដោយប្រើក្តារចុច។ កម្មវិធីនិយាយទៅជាអត្ថបទ ត្រូវបានរចនាឡើង ដើម្បីធ្វើឱ្យការវាយអក្សរកាន់តែងាយស្រួលជាងពេលណាទាំងអស់ ដោយគ្រាន់តែត្រូវការសំឡេងដើម្បីធ្វើប្រតិចារិកការសរសេរតាមអាន។

ការនិយាយទៅជាអត្ថបទ ឬម៉ាស៊ីនវាយអក្សរ ជួយអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការរក្សាការផ្តោតអារម្មណ៍ និងធ្វើការងាររបស់ពួកគេដោយគ្មានការរំខាន អ្នកដែលមានបញ្ហារាងកាយ និងអ្នកដែលចូលចិត្តភាពងាយស្រួលដោយមិនមានការវាយអក្សរ ឬសរសេរគំនិតរបស់ពួកគេ។

ឧបករណ៍សរសេរតាមអានតាមអ៊ីនធឺណិត ធៀបនឹង ឧបករណ៍ការនិយាយទៅជាអត្ថបទ៖ តើអ្វីទៅជាភាពខុសគ្នា?

អ្នកប្រើអានឬឭពីប្រភេទខុសគ្នាពីរ នៃកម្មវិធីឬឧបករណ៍ ដែលត្រូវបានស្គាល់ជា ឧបករណ៍សរសេរតាមអានតាមអ៊ីនធឺណិត និងកម្មវិធីនិយាយទៅជាអត្ថបទ។ ខណៈពេលដែលពាក្យទាំងពីរនេះត្រូវបានប្រើជំនួសគ្នាទៅមក មនុស្សជាច្រើនកំពុងឆ្ងល់ថាតើអ្វីដែលជាភាពខុសគ្នារវាងពាក្យទាំងពីរ។ ក្នុងករណីភាគច្រើន វាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេ។ ជា​ធម្មតា​ឧបករណ៍​សរសេរ​តាម​អ៊ីនធឺណិត និងឧបករណ៍និយាយ​ទៅជាអត្ថបទ ចាត់ទុកជាប្រភេទតែមួយ ហើយ​មានលក្ខណៈប្រើដូចគ្នា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពខុសគ្នា គឺនៅក្នុងការរបៀបដែលការសរសេរតាមអានបាន ភាពខុសប្លែកគ្នាស្ថិតនៅក្នុងរបៀបដែលការសរសេរដោយផ្ទាល់នោះបានធ្វើឡើង នាពេលខ្លះ។

ជា​មួយ​នឹង ​កម្មវិធីនិយាយ​ទៅជា​អត្ថបទ វា​ជា​ការ​ធានា​ដ៏មានសារៈសំខាន់ថាកម្មវិធី​ ជា​ឧបករណ៍មួយ​ដែល​ដំណើរការ​ដោយបញ្ញា​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ។ ក្នុងពាក្យផ្សេងទៀត វាគឺគ្មាន​អ្នកមកជួយសរសេរតាមការអានដោយផ្ទាល់នោះទេ។ ខណៈពេលដែលវាជាករណីជាញឹកញាប់ នៅក្នុងឧបករណ៍សរសេរតាមអាន តាមអ៊ីធឺណិតដែរនោះ ពេលខ្លះការសរសេរតាមអានតាមអ៊ីនធឺណិត អាចសំដៅទៅលើ មនុស្សពិតដែលផ្តល់សេវាកម្មសរសេរតាមអានតាមតាមអ៊ីនធឺណិត។

ការដោះស្រាយបញ្ហា ឧបករណ៍សម្គាល់ការនិយាយ

បញ្ហាខាងក្រោមប្រហែលកើតឡើង៖:

 • កម្មវិធីរុករកមកអាចប្រើការសម្គាល់ការនិយាយ៖ កំណែចុងក្រោយបង្អស់ដែលកម្មវិធីរុករកChrome បានធ្វើ។
  យើងសូមណែនាំអ្នកឱ្យប្រើកម្មវិធីរុករក Chrome។
 • បញ្ហាផ្នែកគ្រឿងបង្គុំជាមួយឧបករណ៍ស្រូបសំឡេង៖ ធ្វើឲ្យប្រាកដថាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកបានភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងរបស់អ្នក។
 • ការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ស្រូបសំឡេង គឺមិនមានទេ។
  អនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍សម្គាល់ការនិយាយរបស់យើង ភ្ជាប់ទៅកាន់ឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងរបស់អ្នក។
 • កម្មវិធីរុករកភ្ជាប់ទៅកាន់ឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងខុស។
  ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការអនុញ្ញាតឧបករណ៍ស្រូបសំឡេង ចុចលើរូបតំណាងកាមេរ៉ា នៅលើរបារអាសយដ្ឋានរបស់កម្មវិធីរុករក (នឹងបង្ហាញបន្ទាប់ពីអ្នកចុចលើប៊ូតុង ចាប់ផ្តើមការសរសេរ) ហើយកំណត់ការអនុញ្ញាត ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យប្រើ ឧបករណ៍ស្រូបសំឡេង ហើយជ្រើសរើសឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងដែលត្រឹមត្រូវពីតារាង។

ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាផ្សេងទៀត សូមទាក់ទងមកយើងដោយពណ៌នាអំពីបញ្ហាដោយលំអិត។

តើកម្មវិធីនិយាយទៅជាអត្ថបទគឺជាអ្វី?

កម្មវិធីនិយាយាទៅជាអត្ថបទ គឺជាឧបករណ៍សម្គាល់ការនិយាយមួយ។ តាមរយៈ​ការ​ស្តាប់ ​សំឡេង​របស់​អ្នក វា​នឹង​សម្គាល់​នូវ​អ្វី​ដែល​អ្នក​កំពុង​និយាយ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ហើយ​ធ្វើប្រតិចារិកទៅជា​អត្ថបទក្នុងពេល​ដំណាលគ្នា។ ដោយប្រើកម្មវិធីសម្គាល់សំឡេង អ្នកអាចវាយអក្សរលឿនជាងមុន និងជៀសផុតនូវកំហុសក្នុងការវាយអក្សរ។ កម្មវិធីវាយអត្ថបទដោយសំឡេង ផ្តល់នូវការថតសំឡេងដោយផ្ទាល់ទៅជាអត្ថបទ។

តើបើកការនិយាយទៅជាអត្ថបទតាមរបៀបណា?

ដើម្បីបើកកម្មវិធីនិយាយទៅជាអត្ថបទរបស់យើង អ្នកគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុង "ចាប់ផ្តើមការសរសេរ" ហើយអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មក កម្មវិធីសម្គាល់ការនិយាយ នឹងចាប់ផ្តើមស្តាប់អ្វីដែលអ្នកកំពុងនិយាយ ហើយវានឹងចាប់ផ្តើមចម្លងអ្វីដែលអ្នកកំពុងនិយាយ។

តើប្រើការនិយាយទៅជាអត្ថបទតាមរបៀបណា?

វិធីមួយដើម្បីប្រើវា គឺបើកឧបករណ៍និយាយទៅជាអត្ថបទដោយឥតគិតថ្លៃរបស់យើង។ ដោយសាមញ្ញ ជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកចង់ធ្វើប្រតិចារិកផ្ទាល់ ហើយចុចលើ "ចាប់ផ្តើមការសរសេរតាមអាន"។ អនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកភ្ជាប់ជាមួយ ឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងរបស់អ្នក ហើយចាប់ផ្តើមសរសេរ។ កម្មវិធី​សរសេរ​តាម​សំឡេង​ ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ ​ឥឡូវ​នេះ​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​សម្គាល់​សំឡេង​របស់​អ្នក ហើយ​នឹង​ចម្លង​ការ​សរសេរ​តាម​សំឡេង​ទៅ​ជា​អត្ថបទ​ក្នុង​ពេល​ដំណាល​គ្នា។

តើវាគឺជាកម្មវិធីដែលអាចបំប្លែងការនិយាយទៅជាអត្ថបទឬ?

មែនហើយ! កម្មវិធីនិយាយទៅជាអត្ថបទតាមអ៊ីនធឺណិតឥតគិតថ្លៃរបស់យើង គឺជាកម្មវិធីមួយដែលអាចបំប្លែងការនិយាយទៅជាអត្ថបទ។ វាជាឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិឥតគិតថ្លៃដែលអាចប្រើបានដោយមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ។ អ្នកអាចប្រើវានៅលើកុំព្យូទ័រ ថេប្លេត ឬនៅលើទូរសព្ទរបស់អ្នក។

តើបច្ចេកវិទ្យាការនិយាយទៅជាអត្ថបទជាអ្វី?

បច្ចេកវិទ្យាការនិយាយទៅជាអត្ថបទ បំប្លែងពាក្យនិយាយទៅជាអត្ថបទ។ ការបំប្លែងពីសំឡេងទៅជាអត្ថបទ ត្រូវបានធ្វើក្នុងពេលដំណាលគ្នា និងជួយអ្នកក្នុងការសរសេរបានលឿនជាងមុន និងជួយឲ្យជៀសផុតពីកំហុសក្នុងការវាយអត្ថបទ និងការរំខានក៏ដោយ។ កម្មវិធីបំប្លែងសំឡេងទៅជាអត្ថបទ គឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតមួយ នៅពេលអ្នកចង់កត់ត្រាអ្វីមួយ។ អ្នកក៏អាចប្រើវា ជាឧបករណ៍ថតសំឡេងតាមអនឡាញដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ។ ដោយមិនចាំបាច់ ប្រើក្រដាសនិងប៊ិចទេ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ដែលអ្នកចូលចិត្ត និងអ៊ីនធឺណិត។

តើប្រើសំឡេងទៅជាអត្ថបទតាមរបៀបណា?

ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបំប្លែងសំឡេងទៅជាអត្ថបទ គឺងាយស្រួល ឥតគិតថ្លៃ និងមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ។ ដើម្បីប្រើកម្មវិធីបំប្លែងសំឡេងទៅជាអត្ថបទរបស់យើង គ្រាន់តែជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកនឹងនិយាយ។ ដើម្បីបកប្រែសំឡេងទៅជាអត្ថបទ ចុចលើ "ចាប់ផ្តើមការសរសេរ" ហើយអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងរបស់អ្នក។ ការចម្លងដោយផ្ទាល់នឹងចាប់ផ្តើមភ្លាមៗ។

តើធ្វើការថតសំឡេងទៅជាអត្ថបទតាមរបៀបណា?

អ្នកអាចបើកសំឡេងទៅជាអត្ថបទ ដោយចុចលើប៊ូតុង "ចាប់ផ្តើមការសរសេរតាមអាន" និងដោយអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មក អ្នកអាចចាប់ផ្តើមនិយាយ ហើយការចម្លងដោយផ្ទាល់នឹងចាប់ផ្តើម។ អ្វីដែលអ្នកនឹងនិយាយ នឹងត្រូវបានបំប្លែងទៅជាអត្ថបទដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយវានឹងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់របស់អ្នក។

តើការសម្គាល់ការនិយាយគឺជាអ្វី?

ការទទួលស្គាល់ការនិយាយគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលទទួលស្គាល់សំឡេងរបស់អ្នក ហើយដែលបំប្លែងរាល់ពាក្យដែលអ្នកនិយាយទៅជាអត្ថបទ។ វាជួយឱ្យអ្នកវាយអក្សរលឿនជាងមុន និងជៀសវាងការវាយអក្សរ។ កម្មវិធីទទួលស្គាល់ការនិយាយរបស់យើង អាចត្រូវបានប្រើដោយមនុស្សមួយចំនួនធំ ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មាន សិស្ស បុគ្គលិកធុរកិច្ច អ្នកនិពន្ធ ។ល។

តើសម្គាល់ការនិយាយដំណើរការតាមរបៀបណា?

បន្ទាប់ពីចុចលើប៊ូតុង "ចាប់ផ្តើមការសរសេរតាមអាន" ប្រព័ន្ធសម្គាល់ការនិយាយ នឹងបញ្ជូនសំឡេងដែលបានថតឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងរបស់អ្នកទៅដៃគូខាងក្រៅ ដូចជា Google អត្ថបទទៅជាការនិយាយ, ការនិយាយទៅជាអត្ថបទ IBM Watson, ការនិយាយទៅជាអត្ថបទរបស់ Microsoftឬ ប្រតិចារិករបស់ Amazon. បន្ទាប់មក ដៃគូនឹងបំប្លែងការនិយាយរបស់អ្នកទៅជាអត្ថបទ ហើយនឹងផ្ញើអត្ថបទចម្លងមកវិញ។ ដំណើរការនេះ កំពុងកើតឡើងដោយផ្ទាល់ ជាមូលហេតុដែលអ្នកអាចមើលឃើញ ការចម្លងសំឡេងដោយផ្ទាល់នៅលើអេក្រង់របស់អ្នក។ នេះក៏ជាមូលហេតុដែលអ្នកត្រូវភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតដើម្បីប្រើឧបករណ៍នេះ។

តើវាយអក្សរដោយសំឡេងដោយរបៀបណា?

អ្នកអាចវាយអក្សរដោយសំឡេងដោយប្រើកម្មវិធីសំឡេងទៅជាអត្ថបទឥតគិតថ្លៃរបស់យើង។ វាគឺមិនចាំបាច់ទាញយក ឬចុះឈ្មោះគណនីណាមួយឡើយ។ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកនឹងនិយាយ ចុចប៊ូតុង "ចាប់ផ្តើមការសរសេរតាមអាន" ហើយអនុញ្ញាតឱ្យគេហទំព័រភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងរបស់អ្នក។ នៅពេលវារួចរាល់ អ្នកនឹងឃើញពាក្យដែលអ្នកបាននិយាយគឺត្រូវបានវាយបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅជាអត្ថបទ។

តើខ្ញុំបើកការវាយអក្សរដោយប្រើសំឡេងដោយរបៀបណា?

ការបើកកម្មវិធីវាយអក្សរដោយសំឡេងនេះ គឺពិតជាងាយស្រួលណាស់។ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវជ្រើសរើសភាសា ចុចលើ "ចាប់ផ្តើមសរសេរតាមអាន" ហើយអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងមិនចាំបាច់ទាញយកកម្មវិធីណាមួយឡើយ ដើម្បីបង់ថ្លៃ ឬចុះឈ្មោះអ៊ីមែលរបស់អ្នក។ ការធ្វើប្រតិចារិករបស់អ្នក កំពុងកើតឡើងផ្ទាល់ ហើយមិនមានបញ្ចេញឈ្មោះទេ។

តើការវាយអក្សរដោយប្រើសំឡេងមានន័យដូចម្ដ៉េច?

ការវាយអក្សរដោយសំឡេង មានន័យថាអ្នកអាចវាយអត្ថបទដោយប្រើសំឡេងរបស់អ្នកជំនួសឱ្យការប្រើក្តារចុចរបស់អ្នក។ ការប្រើសំឡេងរបស់អ្នកជំនួសឱ្យក្តារចុចរបស់អ្នក ជួយឲ្យអ្នកជៀសផុសពីការប្រកបអក្សរខុស និងគ្មានប្រសិទ្ធភាព។

តើនិយាយទៅជាអត្ថបទតាមរបៀបណា?

និយាយទៅជាអត្ថបទ គឺងាយស្រួល។ តាមរយៈការស្វែងរកឧបករណ៍ប្រតិចារិកតាមអ៊ីនធឺណិតត្រឹមត្រូវ អ្នកអាចសរសេរអត្ថបទ របស់អ្នកដោយការនិយាយ។ កម្មវិធីសំឡេងទៅជាអត្ថបទតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់យើង អាចវាយអក្សរអ្វីដែលអ្នកសរសេរ។ ការចុចលើ "ចាប់ផ្តើមការសរសេរតាមអាន" ហើយការសរសេរតាមអានរបស់អ្នក នឹងត្រូវបានវាយអក្សរដោយផ្ទាល់នៅលើអេក្រង់។

តើអ្នកបើកការនិយាយទៅជាអត្ថបទតាមរបៀបណា?

តើឆ្ងល់ថា "តើខ្ញុំនិយាយទៅជាអត្ថបទដោយរបៀបណា"? ដោយចុចលើប៊ូតុង ដែលហៅថា "ចាប់ផ្តើមសរសេរតាមអាន" ហើយដោយអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងរបស់អ្នក អ្នកអាចបើកប្រព័ន្ធនិយាយទៅជាអត្ថបទបាន។ នៅពេលដែលជំហានពីរដំបូងទាំងនេះ ត្រូវបានបញ្ចប់ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមកំណត់អក្សរអ្វីដែលអ្នកចង់វាយ ហើយប្រព័ន្ធនឹងចម្លងសំឡេងរបស់អ្នកទៅជាអត្ថបទដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

តើការធ្វើប្រតិចារិក/ចម្លង ដោយផ្ទាល់គឺជាអ្វី?

ប្រតិចារឹកផ្ទាល់ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវចំណងជើងភ្លាមៗ អំពីអ្វីដែលអ្នកនិយាយ។ វាប្រើបច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់ការនិយាយ ដើម្បីបម្លែងសំឡេងរបស់អ្នកទៅជាអត្ថបទ។ ប្រព័ន្ធប្រតិចារឹកដោយផ្ទាល់របស់យើង ផ្តល់ជូនអ្នកនូវការចម្លងដោយផ្ទាល់។ សំឡេងរបស់អ្នក ត្រូវបានចម្លងទៅជាអត្ថបទដោយមិនបង្អង់យូរ។

តើប្រើប្រតិចារិកដោយផ្ទាល់តាមរបៀបណា?

ធាតុពីរ គឺចាំបាច់សម្រាប់ប្រើកម្មវិធីប្រតិចារិកដោយផ្ទាល់របស់យើង។ អ្នកត្រូវមានឧបករណ៍ស្រូបសំឡេង និងតំណភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត។ ចុចលើ "ចាប់ផ្តើមសរសេរតាមអាន" ដើម្បីបើកដំណើរការចម្លងដោយផ្ទាល់។ ចាប់ផ្តើមការនិយាយ ហើយឧបករណ៍នឹងចម្លងអ្វីដែលអ្នកនិយាយភ្លាមៗ។

តើការនិយាយទៅជាសំឡេងដំណើរការតាមរបៀបណា?

ឧបករណ៍និយាយទៅជាអត្ថបទ ស្តាប់សំឡេងរបស់អ្នក ហើយចម្លងពាក្យដែលអ្នកបាននិយាយទៅជាអត្ថបទដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដំណើរការនេះត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។ វាគឺឥតគិតថ្លៃ ហើយមិនតម្រូវឱ្យមានការចុះឈ្មោះណាមួយឡើយ។ ដើម្បីចាប់ផ្តើមប្រើឧបករណ៍នេះ គ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុង "ចាប់ផ្តើមសរសេរតាមអាន"។

តើខ្ញុំអាចបំប្លែងការនិយាយទៅជាអត្ថបទដែរឬ?

អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន។ ការបំប្លែងការនិយាយទៅជាអត្ថបទ គឺងាយស្រួល។ បើកឧបករណ៍សំឡេងទៅជាអត្ថបទរបស់យើង ជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកនឹងនិយាយ ហើយចាប់ផ្តើមកំណត់អ្វីដែលអ្នកចង់ឲ្យសរសេរនៅលើអេក្រង់។ អ្នកក៏មានឱកាសបន្ថែមបញ្ចូលវណ្ណយុត្តិ ដោយគ្រាន់តែនិយាយថា "ចំណុច" ឬដោយនិយាយថា "ក្បៀស" ដែលជាឧទាហរណ៍។

តើខ្ញុំអាចបើកសំឡេងទៅជាអត្ថបទតាមរបៀបណា?

ដើម្បីបើកសំឡេងទៅជាអត្ថបទ គ្រាន់តែចុចប៊ូតុង "ចាប់ផ្តើមការសរសេរតាមអាន" អនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះ និងផ្តល់សិទ្ធិភ្ជាប់ឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មក អ្នកអាចចាប់ផ្តើមនិយាយឮៗបាន។ ប្រព័ន្ធនឹងឮនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងនិយាយ ហើយសរសេរពាក្យដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើអេក្រង់។

តើខ្ញុំអាចវាយអក្សរជាមួយសំឡេងតាមរបៀបណា?

អ្នកអាចវាយអក្សរជាមួយសំឡេងរបស់អ្នក ដោយបើកឧបករណ៍សំឡេងទៅជាអត្ថបទរបស់យើង។ ចុចលើ "ចាប់ផ្តើមការសរសេរតាមអាន" ផ្តល់សិទ្ធិភ្ជាប់ឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងរបស់អ្នក ហើយអ្នកនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើប្រតិចារិកសំឡេងរបស់អ្នកទៅជាអត្ថបទ។

តើការនិយាយទៅជាអត្ថបទឥតគិតថ្លៃឬ?

ការនិយាយទៅជាអត្ថបទរបស់យើង គឺឥតគិតថ្លៃ ហើយមិនតម្រូវឱ្យមានការចុះឈ្មោះណាមួយឡើយ។ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិត និងឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងប៉ុណ្ណោះ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​ការ​និយាយទៅជាអត្ថបទ ​គ្រប់​ទីកន្លែង ពី​កុំព្យូទ័រ ថេប្លេត ឬ​ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក។

តើទទួលបានការធ្វើប្រតិចារិកនៃឯកសារសំឡេងតាមរបៀបណា?

ដើម្បីទទួលបានប្រតិចារិកនៃឯកសារសំឡេង ចុះឈ្មោះទៅកាន់កម្មវិធីប្រតិចារិក AudioScripto របស់យើង។

ពេលចូលរួច ជ្រើសរើសភាសានៃឯកសារសំឡេងរបស់អ្នក ហើយបង្ហោះវា។ ពីរបីនាទីក្រោយមក នៅពេលដែលឯកសារសំឡេងត្រូវបានចម្លង អ្នកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងតាមអ៊ីមែលថាការចម្លងរបស់អ្នករួចរាល់។ អ្នកអាចទាញយកប្រតិចារិកនៃឯកសារសំឡេងរបស់អ្នកភ្លាមៗ។

តើបង្កើតប្រតិចារិកនៃឯកសារសំឡេងតាមរបៀបណា?

ដើម្បីបង្កើតប្រតិចារិកនៃឯកសារសំឡេង ចុះឈ្មោះតាមកម្មវិធីប្រតិចារិកAudioScriptoរបស់យើង។

ជ្រើសរើសភាសានៃឯកសារសំឡេងរបស់អ្នក ហើយបង្ហោះវា។ នៅពេលដែលឯកសារត្រូវបានផ្ទុករួចរាល់ ការធ្វើប្រតិចារិកនឹងចាប់ផ្តើម។ អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលមួយ នៅពីរបីនាទីក្រោយមក ដែលប្រាប់អ្នកថាឯកសារសំឡេងបស់អ្នកត្រូវបានចម្លង ហើយការចម្លងគឺរួចរាល់។

តើនរណាអាចធ្វើប្រតិចារិកឯកសារសំឡេង ឬវីដេអូបាន?

វាគឺមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលផ្ដល់សេវាកម្ម ឬឧបករណ៍ធ្វើប្រតិចារិក ដែលអាចចម្លងឯកសារសំឡេងឬវីដេអូទៅជាអត្ថបទបាន។
វាអាចធ្វើបានដោយមនុស្ស ឬដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ការជ្រើសរើសរវាជម្រើសនឹងផ្អែកលើតម្រូវការរបស់អ្នក។

តើសេវាកម្មធ្វើប្រតិចារិកដោយស្វ័យប្រវត្តិ គឺល្អជាងការធ្វើប្រតិចារិកដោយមនុស្សឬ?

វាជាកាពិកផ្អែកលើតម្រូវការរបស់អ្នក ប៉ុន្តែការធ្វើប្រតិចារិកដោយស្វ័យប្រវត្តិមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះធៀបនឹងការធ្វើប្រតិចារិកដោយមនុស្ស។

ឧបករណ៍ធ្វើប្រតិចារិកដោយស្វ័យប្រវត្តិមួយដូច AudioScripto ៖

 • គឺលឿនជាងមនុស្ស៖ បង្ហោះឯកសាររបស់អ្នក រង់ចាំត្រឹមពីរបីនារី ហើយទទួលបានចម្លងឯកសារសំឡេង ឬវីដេអូរបស់អ្នក
 • នឹងបញ្ចប់ការចម្លងសឹងតែភ្លាមៗ៖ អ្នកគឺប្រាកដថាការចម្លងនឹងអាចបញ្ចប់មុនពេលកំណត់
 • មានតម្លៃថោកជាការធ្វើប្រតិចារិកដោយមនុស្ស
 • ជៀសផុតពីកំហុស៖ អ្នកជៀសផុតពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការជ្រើរើសមនុស្សខុសមកធ្វើការ។

ទោះបីជាការពិតដែលថាការចម្លងដោយមនុស្ស គឺមានភាពយឺតយ៉ាវជាងឧបករណ៍ចម្លងដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ដោយ គុណភាពនៃការចម្លងនេះ ត្រូវបានគេសន្មត់ថាប្រសើរជាងការចម្លងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ប៉ុន្តែ​វា​អាស្រ័យ​លើ​បុគ្គល​ដែល​កំពុង​ចម្លង​ឯកសារ​សំឡេង ឬ​វីដេអូ​របស់អ្នក។ សូមអរគុណចំពោះបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត និងម៉ាស៊ីនសិក្សា នូវគុណភាពនៃការចម្លងដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលកាន់តែប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ!