Định dạng âm thanh được hỗ trợ

Tôi có thể phiên âm một tệp âm thanh không.

Tìm bên dưới danh sách các định dạng mà chúng tôi hỗ trợ cho phiên âm và phụ đề.